Ñîáàêè Áåëêà è Ñòðåëêà ïîñëå âîçâðàùåíèÿ íà Çåìëþ, 1960 ãîä

Two dogs, Belka and Strelka (in pic), were the first leaving creatures to have returned safe and sound from a space flight. (Photo ITAR-TASS / Sergei Preobrazhensky; Nikolai Sitnikov) –– Ñîáàêè Áåëêà è Ñðåëêà ïîñëå âîçâðàùåíèÿ èç Êîñìîñà íà Çåìëþ. Ôîòî Ñåðãåÿ Ïðåîáðàæåíñêîãî è Íèêîëàÿ Ñèòíèêîâà (ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ)

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s