Ñâûøå 300 òåë çàëîæíèêîâ èçâëå÷åíû èç-ïîä çàâàëîâ øêîëû ¹1 â ãîðîäå Áåñëàí

TAS36: NORTH OSSETIA, RUSSIA. SEPTEMBER 4. Russian emergency workers recover a victim’s body from the debris of the school in Beslan. (Photo ITAR-TASS / Andrei Yugov) –– ÒÀÑ 32 Ðîññèÿ. Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ. 4 àâãóñòà. Ñïàñàòåëè Ì×Ñ ÐÔ âûíîñÿò òåëî ïîãèáøåãî çàëîæíèêà èç ðàçðóøåííîãî çäàíèÿ øêîëû. Ôîòî ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ/ Àíäðåé Þãîâ

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s