Разговор между Хърбърт Уелс и Сталин

Joseph Stalin23 юли 1934 година

Уелс: Много Ви благодаря, мистър Сталин, че се съгласихте да ме приемете. Неотдавна имах продължителен разговор с президента Рузвелт и се опитах да си изясня кои са основополагащите му идеи. Сега съм при Вас, за да Ви попитам какво правите, за да промените света…

Сталин: Не е толкова много…

Уелс: Понякога бродя по белия свят и като обикновен човек гледам какво се случва около мен.

Сталин: Крупните дейци, като Вас, не са „обикновени хора“. Разбира се, само историята може да покаже доколко значителен е един или друг крупен деец, но, при всички положения, Вие гледате на света не като „обикновен човек“.

Уелс: Нямам намерение да скромнича. Имам предвид, че се стремя да гледам на света с очите на обикновен човек, а не на партиен политик или на отговорен държавен деец. Моето пътуване в САЩ ми направи потресаващо впечатление. Руши се старият финансов свят, преобразява се по новому икономическия живот на страната. Ленин навремето каза, че трябва „да се учим да търгуваме“, да се учим на това от капиталистите. Сега капиталистите трябва да се учат от вас, да постигнат духа на социализма. Струва ми се, че в САЩ става дума за дълбока реорганизация, за създаването на планово, т.е. социалистическо стопанство. Вие и Рузвелт изхождате от различни гледни точки. Не те нямат ли идейна връзка, няма ли идейно сходство между Вашингтон и Москва? На мене ми направи впечатление във Вашингтон същото, което се случва и тук: разширяване на управленския апарат, създаване на редица нови държавни регулиращи органи, организиране на обобществяващи обществени органи. Както и при вас, във вашата страна, на американците не им достига умението да ръководят.

e6R7kN0bVKIСталин: Целта на САЩ е различна от нашата. Целта, която преследват американците, възниква върху почвата на икономическите кризи, върху стопанските кризи. Американците искат да се справят с кризата на базата на частнокапиталистическата дейност, без да променят икономическата база. Те се стремят да сведат до минимум разрухата, ущърба, които са причинени от съществуващата там икономическа система. При нас, пък, както Вие знаете, на мястото на разрушената стара икономическа база се създаде напълно различна, нова икономическа база. Дори ако американците, за които говорите, частично постигнат целта си, т.е. сведат до минимум ущърба, то те няма да унищожат корените на тази анархия, която е свойствена на съществуващата капиталистическа система. Те съхраняват този икономически строй, който задължително ще доведе, не може да не доведе до анархия в производството. По такъв начин, в най-добрия случай ще се достигне до преустройство на обществото, а не за унищожаване на обществения строй, пораждащ анархия и кризи, а ще доведе само до ограничаване на отделни негови отрицателни прояви, до ограничаване на отделни негови ексцесии. Субективно американците, може би, мислят, че преустройват обществото, но обективно настоящата база на обществото се запазва при тях. Затова обективно никакво преустройство на обществото там няма да се случи.

Няма да има и планово стопанство. Та, какво е това планово стопанство, какви са неговите признаци? Плановото стопанство се стреми да унищожи безработицата. Да допуснем, че успеят, съхранявайки капиталистическия строй, да доведат безработицата до някакъв минимум. Но нали нито един капиталист никога и за нищо на света няма да се съгласи с пълно ликвидиране на безработицата, с унищожаване на резервната армия от безработни, чийто смисъл е да душат пазара на труда, да гарантират евтиното заплащане на работната ръка. Точно това е пробойната в „плановото стопанство“ в буржоазното общество. Плановото стопанство предполага по-нататък да се увеличава производството във всички отрасли на промишлеността, чийто продукти са особено необходими на народните маси. А вие знаете, че разширяването на производството при капитализма се случва на базата на абсолютно различни мотиви, че капиталът се насочва в тези отрасли от стопанството, където има по-голяма печалба. Никога няма да принудите капиталиста да поеме върху себе си вреда и няма да го съгласите към по-малка печалба в името на удовлетворяването на нуждите на народа. Докато не се стигне до освобождаване от капиталистите, докато не се стигне до раздяла с частната собственост върху средствата за производство, Вие няма как да създавате планово стопанство.

Уелс: Съгласен съм с много от това, което казвате. Но бих искал да подчертая, че ако държавата като цяло приеме принципа на плановото стопанство, ако правителството по малко, стъпка след стъпка, започне последователно да реализира този принцип, то, в края на краищата, ще бъде унищожена финансовата олигархия и ще се създаде социализъм в този смисъл, в който го възприемат в англо-саксонския свят. Лозунгите на Рузвелт за „нов ред“ имат колосален ефект и, според мен, са социалистически лозунги. Струва ми се, че вместо да се подчертава антагонизма между двата свята, би трябвало в съвременната обстановка да се стремим да осъществим общ език между всички конструктивни сили.

329507159Сталин: Когато говоря за невъзможност за осъществяване на принципите на плановото стопанство при съхраняване на икономическата база на капитализма, с това по никакъв начин не искам да омаловажа личните качества на Рузвелт – неговата инициатива, мъжество, решителност. Без съмнение, от всички капитани на съвременния капиталистически свят Рузвелт е най-силата фигура. Затова искам още веднъж да подчертая, че моята убеденост в невъзможността от създаване на планово стопанство в условията на капитализъм по никакъв начин не бива да се тълкуват като съмнения върху личните способности, талант и мъжество на президента Рузвелт. Но и най-талантливият пълководец, ако обстановката не благоприятства за това, не може да постигне целта, за която Вие говорите. Теоретически, разбира се, не е изключено, и в условията на капитализма по малко, стъпка след стъпка, да се върви към това, което Вие наричате социализъм в англо-сансонското тълкуване на думата. Но какво ще представлява този „социализъм“?

В най-добрия случай това ще бъде някакво обуздаване на най-необузданите представители на капиталистическото стопанство, това ще бъде някакво засилване на регулиращо начало в народното стопанство. Всичко това е добре. Но щом Рузвелт или някой друг капитан на съвременния буржоазен свят поиска да предприеме нещо сериозно срещу основите на капитализма, то неизбежно ще претърпи пълен неуспех. Та банките не са на Рузвелт, та промишлеността не е негова, та крупните предприятия, крупната икономика не са негови. Всичко това е частна собственост. И железопътните линии, и търговският флот – всичко е в ръцете на частни стопани. И, най-накрая, армията на квалифицирания труд, инженерите, техниците, та и те не са на Рузвелт, а са на частни собственици, те работят за тях. Не бива да забравяме за функциите на държавата в буржоазния свят. Това е институт за организиране на отбраната на страната, организиране на охраната на „реда“, апарат за събиране на данъци. Стопанството има малко общо с капиталистическата държава, то не е в ръцете й. Точно обратното, държавата се намира в ръцете на капиталистическото стопанство. Затова се страхувам, че Рузвелт, независимо от своята енергия и способности, няма да постигне тази цел, за която Вие говорите, ако въобще той има такава цел. Може би, след няколко поколения може да се приближи към тази цел, но лично аз смятам това за малко вероятно.

Уелс: Аз, може би, по-силно, отколкото Вие, вярват в икономическата интерпретация на политиката. Благодарение на изобретенията и съвременната наука са задействани грамадни сили, водещи към по-добра организация, към подобряване на функционирането на човешкия колектив, т.е. към социализъм. Организирането и регулирането на индивидуалните действа се превърнаха в необходимост, независимо от социалните теории. Ако започнем с държавен контрол над банките, после преминем към контрол над транспорта, над тежката промишленост, над промишлеността въобще, над търговията и т.н., то подобен всеобемен контрол ще бъде равносилен на държавна собственост върху всички отрасли от народното стопанство. Това и ще бъде процес на социализация. Та социализмът, от една страна, и индивидуализмът от друга, не са такива антиподи, както черното и бялото.

1920-g.oktyabr-.Moskva.V.I.Lenin-v-svoyom-kabinete-v-Kremle-beseduet-s-anglijskim-pisatelem-Gerbertom-Ue-llsom.Между тях има много преходни стадии. Има индивидуализъм, граничещ с бандитизъм, и има дисциплинираност и организираност, равносилни на социализма. Осъществяването на плановото стопанство зависи в значителна степен от организаторите на стопанството, от квалифицираната техническа интелигенция, която може стъпка след стъпка да застане на страната на социалистическите принципи. А това е най-главното. Та нали първото е организацията, а после социализма. Организацията е най-важният фактор. Без организация идеята на социализма си остава само идея.

Сталин: Непримиримият контраст между индивидуалното и колективното, между интересите на отделната личност и интересите на колектива, не трябва да съществува. Това не трябва да се случва, защото социализмът не отрича колективизма, а съвместява индивидуалните интереси на колектива. Социализмът не може да се разконцентрира с индивидуалните интереси. А да даде най-пълно удовлетворение на личните интереси, може само социалистическото общество. Нещо повече, социалистическото общество е единствено здравата гаранция за охрана на личните интереси. В този смисъл, непримирим контраст между „индивидуализма“ и социализма няма. Но нима може да се отрече контрастът между класите, между класата на имащите, класата на капиталистите, и класата на трудещите се, класата на пролетариата? От една страна, класата на имащите, в ръцете на която са баките, заводите, рудниците, транспорта, плантациите в колониите.

Тези хора не виждат нищо друго, освен своя интерес, своя стремеж към печалба. Те не се подчиняват на волята на колектива, те се стремят да подчинят който и да е колектив на волята си. От друга страна, класата на бедите, класата на експлоатираните, които нямат фабрики, нито заводи, нито банки, които са принудени да живеят чрез продажбата на своята работна сила на капиталистите и които са лишени от възможността да удовлетворят своите най-елементарни потребности. Как могат да се примирят такива противоположни интереси и стремежи? Доколкото зная, Рузвелт не е успял да открие пътя към примирение на тези интереси. А и това е невъзможно, както показва опитът. Впрочем, Вие познавате САЩ по-добре от мен, защото аз не съм бил в САЩ и следя нещата в Америка главно по пресата. Но аз имам опит в борбата за социализъм и този опит ми подсказва: ако Рузвелт се опитва действително да удовлетвори интересите на класата на наемния труд за сметка на класата на капиталистите, последите ще го заменят с друг президент. Капиталистите ще кажат: президентите идват и си отиват, а ние, капиталистите, оставаме. Ако този или онзи президент не защитават нашите интереси, ще намерим друг. Какво може да противопостави президента на волята на класата на капиталистите?

831615cdcf21c7797b6b816dfa6Уелс: Възразявам срещу подобна опростенческа класификация на човечеството на бедни и богати. Разбира се, има категория хора, които се стремят към натрупване на печалба. Но нима тези хора не ги смятат, както и тук, за боклуци? Нима на Запад са малко хората, за които трупането на печалба не е цел, които притежават известни средства, искат да ги инвестират, да получат от това печалба, но в това съвсем не виждат целта на живота си? Тези хора  смятат, че инвестирането на средства е само неудобна необходимост. Та малко ли са талантливите и предани инженери, организатори на стопанство, чиято дейност се движи от съвсем различни от натрупването на печалба стимули? Според мен, съществува многобройна класа на способни хора, които осъзнават катаклизмите на настоящата система и са призвани да изиграят голяма роля в бъдеще, в социалистическото общество. В последните години мислех много за необходимостта от пропаганда на социалистическите идеи и за космополитизма сред широк кръг от инженери, летци, във военно-техническите кръгове и т.н. Към тези кръгове не бива до подхождаме с праволинейната пропаганда на класовата борба. Това са кръгове, които разбират какво представлява съвременния свят, който се превръща в кърваво блато, но тези кръгове смятат вашият примитивен антагонизъм на класовата борба за нонсенс.

Сталин: Вие възразявате срещу опростенческата класификация на хората на бедни и богати. Разбира се, има средни слоеве, има я и тази техническа интелигенция, за която Вие говорите и в средите на която има много добри, много честни хора. Има сред тях и нечестни, зли хора. Но преди всичко човечеството се дели на богати и бедни, на имащи и експлоатирани, и отхвърляйки това основно деление, отхвърляйки противоречията между бедните и богатите – излиза, че отхвърляме основния факт. Не отричам наличието на промеждутъчни слоеве, които или застават на едната или другата страна на тези две борещи се помежду си класи, или заемат в тази борба неутрална или полунеутрална позиция. Но, повтарям, да се лишим от това основно деление и от тази основна борба между двете основни класи – значи да игнорираме фактите. Тази борба я има и ще продължи да я има. Изходът от тази борба се решава от класата на наемния труд, от класата на наемните работници.

Уелс: Но нима има малко не бедни хора, които работят и работят продуктивно?

Сталин: Разбира се, има и малки земевладелци, занаятчии, малки търговци, но тези хора не определят съдбата на държавата. Определящи се трудещите се маси, които произвеждат всичко необходимо за обществото.

Уелс: Но има много различни капиталисти. Има такива, които мислят само за натрупване на печалба, но има и такива, които са готови на жертви. Например – старият Морган: той мисли само за натрупване на печалба, той е абсолютен паразит в тялото на обществото, единственото, което прави, е да акумулира в ръцете си богатства. Но вземете Рокфелер: той е блестящ организатор, дава пример за организация на добива на нефт, достоен е за подражание. Или Форд: разбира се, Форд е луд, то е егоистичен, но не е ли той страстен организатор на рационално производство, от когото и вие се учите? Бих искал да подчертая, че в последно време в англосаксонските държави по отношение на СССР се осъществи голям прелом в общественото мнение. Причината за това най-напред е позицията на Япония и събитията в Германия. Но има и други причини, които не произтичат само от международната политика. Има много по-дълбока причина, осъзнаването от широките кръгове на факта, че системата, основаваща се на частното натрупване на печалба, се руши. И в тези условия, струва ми се, трябва да не изтъкваме антагонизма между двата свята, а да се стремим да съчетаем всички конструктивни движения, всички конструктивни сили в максимална степен. Струва ми се, че аз съм по-ляв от Вас, мистър Сталин, защото смятам, че светът вече е по-близо до ликвидирането на старата система.

uells_gorkii_i_andreeva_2011-02-15_14.19.21Сталин: Когато говоря за капиталистите, които се стремят само към печалба, с това съвсем не искам да кажа, че това са хора, които не са способни на нищо друго. Много от тях без съмнение имат огромни организаторски способности, които аз и не мисля да отричам. Ние, съветските хора, се учим в много неща от капиталистите. И Морган, на когото Вие дадохте такава отрицателна характеристика, е, без съмнение, добър и способен организатор. Но ако говорите за хора, които са готови да реконструират света, то те, разбира се, не могат да бъдат открити сред тези, които служат на делото на натрупването на печалба. Ние и тези хора се намираме на противоположни полюси.

Вие говорите за Форд. Разбира се, той е способен организатор на производство. Но нима не Ви е известно отношението му към работническата класа. Нима не знаете колко работници той изхвърля на улицата? Капитализмът ще бъде унищожен не от „организаторите“ на производството, не от техническата интелигенция, а от работническата класа, защото предните прослойки не играят самостоятелна роля. Та инженерът, организаторът на производството работят не така, както биха искали да работят, а така, както им заповядат, както заповяда интересът на собственика. Има, разбира се, изключения, има хора от тези прослойки, които са се освободили от хомота на капитализма. Техническата интелигенция може в определени условия да сътвори „‘чудеса“, да  донесе на човечеството огромна полза. Но тя може да причини и големи вреди. Ние, съветските хора, имаме свой немалък опит с техническата интелигенция.

След Октомврийската революция определена част от техническата интелигенция не поиска да участва в строителството на новото общество, започна да се противи на строителството, саботираше го. Ние всячески се стараехме да включим техническата интелигенция в това строителство, подхождахме към тях по един, по друг начин. Измина немалко време, преди нашата техническа интелигенция да стъпи по пътя на активната помощ на новия строй. Сега най-добрата й част е в първите редици на строителството на социалистическото общество. Ние, имайки този опит, сме далеко от недооценяването както на положителните, така и на отрицателните страни на техническата интелигенция, и знаем, че тя може и да вреди, но и да твори „‘чудеса“. Разбира се, работата би била друга, ако с един удар бихме могли да откъснем духовно техническата интелигенция от капиталистическия свят. Но това е утопия. Нима има много хора, които са решени да скъсат с буржоазния свят и да се заемат с реконструкцията на обществото? Как, според Вас, има ли много такива хора, да кажем, в Англия, във Франция? Не, малко са тези, които искат да скъсат със собствениците си и да започнат реконструкцията на света!

Освен това, нима може да се изпуска факта, че за да се преустрои светът, трябва да притежаваме властта? Струва ми се, господин Уелс, че Вие силно недооценявате въпроса за властта, че този въпрос въобще е отпаднал от Вашия светоглед. Та какво могат да направят хората дори с най-добри намерения, ако те не са способни да поставят въпроса за вземането на властта и нямат в ръцете си власт? Те могат в най-добрия случай да окажат съдействие на тази нова класа, която ще вземе властта, но сами да променят света те не могат. За целта трябва да има голяма класа, която за замени класата на капиталистите и да стане такъв пълновластен собственик, както те. Такава класа е работническата класа. Разбира се, трябва да вземем помощ от техническата интелигенция и на свой ред да й помогнем. Не не бива да мислим, че тя, техническата интелигенция, може да изиграе самостоятелна историческа роля. Преобразуването на света е голям, сложен и мъчителен процес. За подобна огромна работа е необходима голяма класа. Големият кораб плава дълго.

23f1fd06-6671-4d1a-b5f4-5e3e5382865f.jpg.thumbnailУелс: Да, но за голямото плуване трябва да има капитан и навигатор.

Сталин: Да, така е, но за голямото плуване на първо място трябва да има голям кораб. Какво е навигаторът без кораб? Човек без дела.

Уелс: Големият кораб е човечеството, а не класата.

Сталин: Вие, господин Уелс, изхождате, както е видно, от допускането, че всички хора са добри. А аз не забравям, че има и много зли хора. Аз не вярвам в добротата на буржоазията.

Уелс: Припомням как стояха нещата с техническата интелигенция преди няколоко десетилетия. Тогава техническата интелигенция беше малко, зато пък делата й бяха големи и всеки инженер, техник, интелигент намираше приложение на своите качества. Затова това беше най-малко революционна класа. Сега се наблюдава взрив на техническа интелигенция и настроенията им са коренно различни. Квалифицираният интелигент, който по-рано никога дори не се и заслушвате в революционни разговори, сега много се интересува от тях. Неотдавна бях поканен на обед в Кралското общество, в нашето най-голямо английско научно общество. Речта на председателя беше реч в полза на социалното планиране и научното управление. Преди 30 години никой не би искал и да чуе за подобни речи. А сега начело на тази общност стои човек с революционни възгледи, който настоява за научна реорганизация на човешкото общество. Вашата пропаганда на класовата борба няма предвид тези факти. Настроенията се променят.

Сталин: Да, известно ми е това. То се обяснява с факта, че капиталистическото общество се намира в тупик. Капиталистите търсят и не могат да намерят изход от този тупик, който би бил съвместим с достойнството на тази класа, с интересите на тази класа. Те могат частично да се измъкват от кризата на четири крака, но излизане, при което те да успеят да излязат с високо вдигната глава, която да не нарушава из корен интересите на капитализма, те не могат да намерят. Това, разбира се, го чувстват кръговете на техническата интелигенция. Значителна част от нея започва да осъзнава общите интереси с тази класа, която е способна да посочи изхода от задънената улица.

Уелс: Вие, мистър Сталин, по-добре от всеки знаете какво е революция, имате и практика. Ще въстанат ли някога масите сами? Не смятате ли вярно твърдението, че всички революции се извършват от малцинства?

уэллс-2Сталин: За революцията е нужно водещо революционно малцинство, но и най-талантливото, преданото и енергичното малцинство ще бъде безпомощно, ако не се опира макар и на пасивната подкрепа на милионите хора.

Уелс: Макар и на пасивната? Може би подсъзнателна?

Сталин: Частично и на полуинстинктивната, и на полусъзнателната подкрепа, но без подкрепата на милионите и най-доброто малцинство е безсилно.

Уелс: Аз следя комунистическата пропаганда на Запад, струва ми се, че тази пропаганда в съвременните условия звучи твърде старомодно, защото това е пропаганда за насилствени действия. Такава пропаганда за насилствено сваляне на обществения строй би била уместна тогава, когато става дума за пълното господство на една или друга тирания. Но в съвременните условия, когато господстващата система и без това се руши, и без това се разлага, трябва да се акцентира не върху инсурекцията, а върху ефективността, върху компетентността, върху производителността. Инсурекционната нотка ми се струва остаряла. От гледна точка на конструктивно мислещите хора, комунистическата пропаганда на Запад е нищо и половина.

Сталин: Разбира се, старата система се руши, разлага се. Това е вярно. Но е вярно и това, че се правят нови опити, с други методи, с всички мерки да се защити, да се спаси загиващата система. От правилна констатация Вие правите неправилен извод. Вие правилно констатирате,че старият свят се руши- Но не сте прав, когато мислите, че той ще рухне сам. Не, замяната на един обществен ред с друг обществен ред е сложен и дълъг революционен процес. Това не е някакъв си стихиен процес, това е борба, това е процес, свързан със сблъсък на класите. Капитализмът е гнил, но не бива да го сравняваме с дърво, което е толкова гнило, че само може да падне на земята. Не, революцията е смяна на един обществен строй с друг, революцията винаги е борба на живот и смърт. И всеки път, когато хората на новия свят идват на власт, те трябва да я защитават от опитите на стария свят със сила да върнат стария ред. Те, хората на новия свят, винаги трябва да бъдат внимателни, да бъдат готови да дадат отпор на покушенията на стария свят над новия ред.

Да, Вие сте прав, когато казвате, че старият обществен строй се руши, но той няма да рухне от само себе си. Да вземе например фашизма. Фашизмът е реакционна сила, опитваща се да съхрани стария свят по пътя на насилието. Какво ще направите с фашистите? Ще ги уговаряте? Ще ги убеждавате? Но това по никакъв начин няма да им подейства. Комунистите съвсем не идеализират методите на насилие. Но те, комунистите, не разчитат на това, че старият свят сам ще слезе от сцената. Комунистите виждат, че старият ред се защитава със сила и затова комунистите казват на работническата класа: гответе се да отговорите със сила на силата, направете всичко, за да не ви удуши загиващият стар строй, не му позволявайте да сложи белезници на ръцете, с които ще свалите тази строй. Както виждате, процесът на смяна на един обществено строй с друг за комунистите не е стихиен и мирен процес, а процес сложен, продължителен и насилствен. Комунистите не могат да не зачитат фактите.

Петилетка bcУелс: Но погледнете какво се случва сега в капиталистическия свят. Та това не е просто крушение на строя. Това е взрив от реакционно насилие, изродило се в пълна гангстеризация. Струва ми се, че когато става дума за конфликти с такива реакционни и неумни насилници, социалистите са длъжни да апелират към закона и вместо да смятат полицията за враг, да я подкрепят в борбата й с реакционерите. Струва ми се, че не бива да действаме с методите на стария, закоравял инсурекционен социализъм.

Сталин: Комунистите изхождат от богатия си исторически опит, който ги учи, че класите, които изживяват последните си дни не слизат доброволно от историческата сцена. Спомнете си историята на Англия през XVII век. Нима бяха малко тези, които казваха, че старият обществен ред е прогнил? Но нима не им беше нужен Кромуел, за да до доубие със сила?

Уелс: Кромуел действа, опирайки се на конституцията и от името на конституционния ред.

Сталин: В името на конституцията той прибегна до насилие, уби краля, разгони парламента, арестува едни, обезглави други!
Да вземем за пример нашата история. Нима не беше ясно дълго време, че царският ред гние и се руши? Колко кръв, обаче, трябваше да се пролее, за да се свали царският ред!
А Октомврийската революция? Нима бяха малко хората, които знаеха, че само ние, болшевиките, посочваме единствено правилния изход? Нима не беше ясно, че руският капитализъм е изгнил? Но Вие знаете колко велика беше съпротивата, колко кръв беше пролята, за да се защити Октомврийската революция от всички врагове, вътрешни и външни!
Или да вземем Франция в края на XVIII век. Дълго педи 1789 г. беше ясно на много, доколко прогнила е кралската власт, крепостните порядки. Но не можа да се мине без народно въстание, без сблъсък на класите.

Защо така се получава? Работата е в това, че класите, които трябва да слязат от историческата сцена, последни разбират, че с ролята им е свършено. Не е възможно те да бъдат убедени в обратното. На тях им се струва, че процепите в прогнилата сграда могат да се замажат, че може да се ремонтира и да се спаси рушащата се сграда на стария ред. Затова загиващите класи вземат оръжие в ръце и с всички средства започват да защитават съществуването си като господстваща класа.

Уелс: Но начело на Великата френска революция има немалко адвокати.

822972981Сталин: Нима отричате ролята на интелигенцията в революционното движение? Нима Великата френска революция е била адвокатска революция, а не революция народна, която е победила, вдигайки грамадните народни маси срещу феодализма и отстоявайки интересите на третото съсловие? И нима адвокатите от редовете на вождовете на Великата френска революция са действали по законите на стария ред, нима те не са въвели новата, буржоазната революционна законност?

Богатият исторически опит ни учи, че до днес доброволно нито една класа не е отстъпила пътя на друга класа. Няма нито един прецедент в световната история. И комунистите са усвоили този исторически опит. Комунистите биха приветствали доброволното оттегляне на буржоазията. Но такъв развой на събитията не е възможен, както показва опитът. Затова комунистите искат да бъдат готови за най-лошото и призовават работническата класа към бдителност, към боева готовност. Кому е нужен пълководец, който успива бдителността на армията си, полководец, който не разбира, че противникът няма да се предаде, че той трябва да се доубие? Да бъдеш такъв пълководец – значи да излъжеш, да предадеш работническата класа.

Ето защо аз мисля, че това, което Ви се струва старомодно, в действителност е мярка на революционна целесъобразност за работническата класа.
Уелс: Съвсем е отричам необходимостта от насилие, но смятам, че формите на борба трябва да бъдат максимално близки до съществуващите закони, които трябва да бъдат защитени от реакционните покушения. Старият ред не трябва да се дезорганизира, защото той в достатъчна степен сам се дезорганизира. Именно затова ми се струва, че борбата срещу реда, против закона е нещо остаряло, старомодно. Впрочем, нарочно преувеличавам, за да се изясни истината. Мога да формулирам гледната си точка по следния начин: първо, аз съм за реда, второ, нападам съществуващата система, защото тя не гарантира реда, трето, смятам, че пропагандата на идеите на класовата борба може да изолира от идеите на социализма тъкмо тези образовани кръгове, които са нужни на социализма.

Сталин: За да се извърши голямо, сериозно обществено дело трябва да е налице главна сила, опора, революционна класа. По-нататък, трябва да има организирана помощ на тази главна сила от страна на вспомагателна сила, която в случая е партия, където влизат най-добрите сили на интелигенцията. Вие току-що говорихте за „образовани кръгове“. Но какви образовани хора имате предвид? Нима имаше малко образовани хора на страната на стария ред и през XVII век в Англия, и в края на XVII век във Франция, и в епохата на Октомврийската революция в Русия? Старият строй има на своя страна, държи на служба много високообразовани хора, които защитават стария строй, които вървят против новия строй. Та нима образованието не е оръжие, чийто ефект зависи от това, кой го държи в ръцете си, кого чрез това оръжие искат да ударят. Разбира се, на работническата класа при социализма са необходими високообразовани хора. Защото е ясно, че ангелите на царя небесен ще помогнат на пролетариата да се бори за социализъм, да строи новото общество. Не недооценявам ролята на интелигенцията, тъкмо обратното, подчертавам я. Но за каква интелигенция става дума, защото интелигентите са различни.

USSR_stamp_1951_CPA_1653Уелс: Не може да има революция без коренно изменение на системата на народното образование. Достатъчно е да се приведат два примера:
примерът на германската република, която не пипна старата система на образование и затова никога не стана република, и примерът на английската лейбъристка партия, на която не й достига решителност да поиска коренно изменение на системата на народната просвета.

Сталин: Това е правилна забележка.

Позволете сега да отговоря на Вашите три точки.

Първо, главното за революцията е наличието на социална опора. Тази опора за революцията е работническата класа.

Второ, необходима е вспомагателна сила, това, което комунистите наричат партия. Тук влизат и интелигентните работници и тези елементи от техническата интелигенция, които са тясно свързани с работническата класа. Интелигенцията може да бъде силна, само ако се обедини с работническата класа. Ако тя върви срещу работническата класа, тя се превръща в нищо.

Трето, необходима е властта като условие за преобразованията. Новата власт създава нова законност, нов ред, който е революционен ред.

Аз не съм привърженик на какъвто и да е ред. Аз съм за такъв ред, който да съответства на интересите на работническата класа. Ако някои закони от стария строй могат да бъдат използвани в интерес на борбата за новия ред, то следва да се използва и старото законодателство. Не възразявам на становището Ви, че трябва да се напада съществуващата система, защото тя не гарантира необходимия да народа ред,

И, накрая, Вие не сте прав, ако мислите, че комунистите са влюбени в насилието. Те с  удоволствие ще се откажат от методите на насилие, ако държавните класи се съгласят да остъпят мястото си на работническата класа. Но опитът от историята показва, че това няма как да се случи.

Уелс: В историята на Англия, обаче, има пример за доброволно предаване на властта на една класа на друга. В периода между 1830 и 1870 г. без каквато и да е ожесточена борба е налице процес на доброволен преход на властта от аристокрацията, която към края на XVIII век все още е с влияние, към буржоазията, която е опора на монархията. Този преход на властта довежда по-нататък до установяване господството на финансовата олигархия.

Сталин: Но Вие незабелязано преминахте от въпросите на революцията към въпросите за реформите. А това не е едно и също. Не мислите ли, че голямата роля при реформите в Англия от XIX век изиграва чартисткото движение?

Уелс: Чартистите направиха каквото направиха и изчезнаха безследно.

1979_USSR_Stamp_325th_anniversary_of_Russian-Ukrainian_reunionСталин: Не съм съгласен с Вас. Чартистите и организираното от тях стачно движение изиграха голяма роля, заставиха господстващите класи да тръгнат на редица отстъпки в областта на изборната система, в областта на ликвидирането на т.нар. „гнили местенца“. Чартизмът изигра немалка историческа роля и подтикна една част от господстващите класи към някои отстъпки, към реформи в името на избягването на големи сътресения. От всички господстващи класи в Англия – и аристокрацията, и буржоазията – се оказаха най-умни, най-гъвкави от гледна точка на своите класови интереси, от гледна точка на съхраняване на своята власт. Да вземем за пример нещо от съвременната история: стачката през 1926 г. в Англия. Която и да е буржоазия пред лицето на подобни събития, когато генералният съвет на тред-юнионите призовава към стачка, най-напред би арестувала лидерите на тред-юнионите. Английската буржоазия не направи това и постъпи умно от гледна точка на своите интереси. Нито в САЩ, нито в Германия, нито във Франция не виждам такава гъвкава класова стратегия от страна на буржоазията. В името на утвърждаване на своето господство господстващите класи в Англия никога не са се отричали от малки отстъпки, от реформи. Но би било грешка да се мисли, че тези реформи представляват революция.

Уелс: Вие имате по-високо мнение за господстващите класи в моята страна от мен. Но голяма ли е разликата между малката революция и голямата реформа, не е ли реформата малка революция?

Сталин: В резултат от напора отдолу, напора на масите буржоазията понякога може да тръгне към едни или други частични реформи, оставайки си на базата на съществуващия обществено-икономически строй. Постъпвайки така, тя смята, че тези отстъпки са необходими и са в интерес на съхраняването на своето класово господство. В това е същността на реформите. Революцията не означава преход на властта от една класа към друга. Затова  не бива да наричаме каквато и да е реформа революция. Ето защо не трябва да разчитаме, че смяната на обществените строеве би могла да се случи чрез незабележим преход от единия строй към другия по пътя на реформите, по пътя на отстъпките на господстващата класа.

Уелс: Много Ви благодаря за тази беседа, която има за ме грамадно значение. Давайки ми тези разяснения, Вие, вероятно, си спомнихте как в нелегалните дореволюционни кръжоци трябваше да обяснявате основите на социализма. Понастоящем в целя свят има само две личности, към чието мнение, към чиято всяка дума се вслушват милиони: Вие и Рузвелт. Другите могат да проповядват колкото си искат, но тях няма кой да ги издава, няма кой да ги слуша. Още не мога да оценя това, което е направено във Вашата страна, в която пристигнах едва вчера. Но аз видях щастливите лица на здрави хора и знам, че в СССР се прави нещо значително. Контрастът в сравнение с 1920 г. е поразителен.

Сталин: Можеше да се направи и повече, ако ние, болшевиките, бяхме по-умни.

Уелс: Не, ако по-умни бяха човешките същества. Няма да пречи да се измили петилетка за реконструкция на човешкия мозък, на който явно му липсват много частици, необходими за сътворяването на съвършения социален ред.

Сталин: Нямате ли намерение да посетите конгреса на Съюза на съветските писатели?

Уелс: За съжаление, пречат ми различни обстоятелства и аз мога да остана в СССР само една седмица. Пристигнах тук, за да се срещна с Вас и съм дълбоко удовлетворен от нашия разговор. Но имам намерение да говоря с тези съветски писатели, с които мога да се срещна, за възможностите за тяхното присъединяване към ПЕН-Клуб. Това е международна организация на писатели, създадена от Голсуорси, след чиято смърт аз съм председател. Организацията е още слаба, но има секции в много държави, и, което е още по-важно, изявите на нейните членове широко се популяризират в печата. Организацията иска правото на свободно изразяване на всички мнения, включително опозиционните. Разчитам да поговоря на тази тема с Максим Горки. Но не знам може ли тук да бъде налице такава широка свобода.

Сталин: Това при нас, болшевиките, се нарича самокритика. Тя се използва широко в СССР.

Ако имате някакви желание, с удоволствие ще Ви помогна.

Уелс: Благодаря Ви.

Сталин: Благодаря за беседата.

1934 г.

Превод: Петя Паликрушева

Реклама

Един отговор на “Разговор между Хърбърт Уелс и Сталин

 1. Хърбърт Уелс не е просто „либерал“! Той е бил нещо много по-страшно. Той е прото-фашист! Казвам го смело, защото той е бил симпатизант и идеолог на т.нар. „Нов световен ред“. Иначе казано, стремил се е към същото, към което и немските и италианските фашисти. Той впрочем е симпатизирал на идеите на националсоциализма. И смело е допускал най-страшни и антихуманни действия, за да бъде достигната неговата утопия.
  Ето цитат:
  „…Ръсел и Уелс разработиха онези принципи, които след това се претвориха в съвременната ядрена политика. Те достигнаха до теоретическия извод за възможността за изобретяване на ядреното оръжие. И през 1913 г. Х. Уелс предложи да се провежда ядрена политика, заявявайки, че това ще бъде страшно оръжие, което ще застави нациите да се откажат от своята независимост, за да предадат властта на световното правителство. Ръсел и Уелс бяха абсолютно единодушни по въпроса и през 1938-39 г. САЩ и Англия започнаха да осъществяват ядрена политика по рецептата на Ръсел. А малко по-късно, не без помощта на Уинстън Чърчил, атомните бомби бяха хвърлени над Хирошима и Нагасаки…“ ( fascindoo.blog.bg/politika/2013/06/18/i-tova-li-e-quot-teoriia-na-kanspiraciiata-quot-ot-edin-quot.1121547 )

  Ето какво пише за него Георги Ифандиев в статията си „Ще узнаете истината и Истината ще ви направи свободни“:
  forumat-bg.com/politika/1061-shte-uznaete-istinata-i-istinata-shte-vi-napravi-svobodni-
  Там има и още, ето част от текста:
  „…Същата година британският писател, масон и член на тайното ляво глобалистко Фабианско общество Джордж Хърбърт Уелс издава книгата си „Новият световен ред”! Още тогава под нечия диктовка той ни обрича: „Задачата на един миротворец, който действително желае мир в един нов свят, включва не само политическа, но и дълбока социална революция. По-дълбока дори от революцията, предприета от комунистите в Русия. Руската революция се провали не заради своя екстремизъм, а поради нетърпеливостта, насилието и нетолерантността си още от самото начало, тъй като не й достигаше прозорливост и страдаше от интелектуална недостатъчност. Космополитната революция, водеща към световен колективизъм, е единствената алтернатива на хаоса и дегенерацията, пред които е изправен човешкият род. Тя трябва да отиде далеч отвъд постигнатото от руснаците. Следва да бъде по-радикална и по-добре подготвена. А за постигането на всичко това е необходим далеч повече героизъм и много повече непоколебими усилия.”[32]
  Много народи от Източна, Централна Европа, Азия, Африка и Централна Америка вкусиха „меда” на тази „по-радикална” революция, която противно на пророчествата на Уелс доведе до най-голямата дегенерация на човешки същества в човешката история. А авторът на фантастични романи не само вече е възхвалявал СССР, но и ни уверява, че „новият световен ред ще бъде далеч по-добър от стария”.[33] Той се оказа толкова добър, че „синилата от бича” му останаха неизлечими по нашите гърбове. По-страшни са незарастващите рани в душите на хората и в духовността на народите, опитали неговите „благини”. И всичко това: „Зависи от успешното включване на преобладаващ брой умове, които да бъдат доведени до убеждението, че сега изборът пред нас не е между по-нататъшната революция и повече или по-малко реакционния консерватизъм, а е избор между това дали да продължим и да организираме процеса на промяна на нашите дела така, че да създадем нов световен ред или да изживеем един окончателен и може би невъзстановим обществен разпад.”[34]
  Доста по-рано, през 1928 г., фабианецът Хърбърт Уелс вече проповядва „метод за ръководство на една световна общност”. И обяснява, че тази „световна общност” няма „да бъде остатък от съществуващите държави, а мегатерий[35] на същата форма и анатомия. … … Знамена, униформи, национални химни, усърдно култивиран от църквата и училището патриотизъм, пъченето и вилнеенето на нашите съревноваващи се независими държави помежду си – всичко това е част от фазата на развитие на Откритата конспирация, която ще ги замести.”[36]
  Същото програмират „Протоколите на ционските мъдреци”, без значение дали са действителни или фалшификат. Не е ли странно? Доколко Уелс е бил прав, можете да прецените по броя на войните, водени в името на някакво „добро” и под егидата на т. нар. световни организации – ООН, НАТО, Варшавския договор. Както и по глобалната финансова криза, по-късно призната и за икономическа.“

  Има и още много интересни неща, написани за Х.Уелс. Но те не се срещат масово, трудно е да ги намерите, да прочетете някъде каквато и да било критика по негов адрес. Защо ли?… Помислете сами…

  Срещата на двамата (Уелс и Сталин) е била среща на два свята, на два мирогледа, на две коренно различни идеологии. И от тях по-ужасната определено е била не тази на Сталин, а именно тази на „либерала“ Уелс. Колкото и да им се струва това странно на някои хора, невъзможно, колкото и да ги възмущава подобна мисъл.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s