Ñáîð âåòåðàíîâ 20-é ãðåíàäåðñêîé äèâèçèè ÑÑ â Ýñòîíèè

Ежегодна среща на СС ветерани от естонска дивизия

732325 31.07.2010 Âåòåðàíû 20-é ãðåíàäåðñêîé äèâèçèè ÑÑ íà âûñîòàõ Ñèíèìÿý, ãäå ïðîøëà âñòðå÷à áûâøèõ ýñòîíñêèõ ëåãèîíåðîâ. Àëåêñåé Îëèñüêî/ÐÈÀ Íîâîñòè

Един отговор на “Ñáîð âåòåðàíîâ 20-é ãðåíàäåðñêîé äèâèçèè ÑÑ â Ýñòîíèè

  1. ВЕЧНА СЛАВА на Естонските СС части дали своя ценен принос в борбата със Съветския Жидо-болшевизъм през Втората Световна Война !

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s