Пол Робъртс: Гърция има шанса да спаси света от трета световна война

ST. PETERSBURG, RUSSIA. JUNE 19, 2015. Russia's President Vladimir Putin (R) and Prime Minister Alexis Tsipras of Greece talking ahead of a plenary session titled "Time to Act: Shared Paths to Stability and Growth" as part of 19th St. Petersburg International Economic Forum at the Lenexpo Exhibition Complex. Mikhail Klimentyev/Russian presidential press service/TASS Ðîññèÿ. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. 19 èþíÿ 2015. Ïðåìüåð-ìèíèñòð Ãðåöèè Àëåêñèñ Öèïðàñ è ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí è (ñëåâà íàïðàâî) ïåðåä íà÷àëîì ïëåíàðíîãî çàñåäàíèÿ "Âðåìÿ äåéñòâîâàòü: ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè ê ñòàáèëüíîñòè è ðîñòó" â ðàìêàõ XIX Ïåòåðáóðãñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ôîðóìà. Ìèõàèë Êëèìåíòüåâ/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ

ST. PETERSBURG, RUSSIA. JUNE 19, 2015. Russia’s President Vladimir Putin (R) and Prime Minister Alexis Tsipras of Greece talking ahead of a plenary session titled „Time to Act: Shared Paths to Stability and Growth“ as part of 19th St. Petersburg International Economic Forum at the Lenexpo Exhibition Complex. Mikhail Klimentyev/Russian presidential press service/TASS
Ðîññèÿ. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. 19 èþíÿ 2015. Ïðåìüåð-ìèíèñòð Ãðåöèè Àëåêñèñ Öèïðàñ è ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí è (ñëåâà íàïðàâî) ïåðåä íà÷àëîì ïëåíàðíîãî çàñåäàíèÿ „Âðåìÿ äåéñòâîâàòü: ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè ê ñòàáèëüíîñòè è ðîñòó“ â ðàìêàõ XIX Ïåòåðáóðãñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ôîðóìà. Ìèõàèë Êëèìåíòüåâ/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ

Гърция има уникалната възможност да спаси света от третата световна война, твърди политологът Пол Крейг Робъртс. Гърците могат да обявят дефолт, да излязат от НАТО и ЕС, а с това да дадат пример на останалите страни от Европа и да обезоръжат САЩ. Разбира се, това може да струва живота на гръцкото правителство, отбелязва експертът.

Докато целият свят следи изострянето на кризата в Гърция и конфликтите в Близкия Изток и Украйна, политологът Пол Робърт каза в интервю за King World News, че правителството на Гърция може да бъде ликвидирано.

“Гръцката власт и гражданите на страната имат уникалната възможност да спрат третата световна война. Те трябва само да обявят дефолт, да излязат от ЕС и НАТО и да приемат предложената от Русия сделка, – твърди Пол Крейг Робъртс. – Така процесът на разпадането на НАТО ще започне. Ако това стане, примерът на Гърция ще бъде последван от Испания и Италия. Така Южна Европа ще изостави НАТО. Алиансът е механизъм, който се използва от Вашингтон в битката срещу Русия. Ако ЕС и НАТО се разпаднат, Вашингтон ще се лиши от възможността да предизвиква конфликти. Следователно, гърците имат възможност да спасят планетата от третата световна война“.

Според Пол Крейг Робъртс, управляващите в Гърция могат да бъдат убити.

“Това е напълно възможно. Едва ли САЩ ще позволят на правителство от която и да е държава-васал да въстане и да се избави от контрола на Вашингтон. Затова с управляващите в Гърция може да се случи някакъв “нещастен случай”. На всички хора, които се разминават с политиката на Вашингтон, могат да им се случат ужасяващи неща. Имаше и такива правителства, които бяха свалени чрез организирани от ЦРУ държавни преврати”,

– заяви Пол Крейг Робъртс в интервю за King World News.

Петя Паликрушева

Yunanistan Basbakani Aleksis Cipras (solda), Rusya Devlet Baskani Vladimir Putin'le (sagda) gorusmesinde Turk Akim'i ile ilgili Rusya'nin onerilerini degerlendirdi.

Yunanistan Basbakani Aleksis Cipras (solda), Rusya Devlet Baskani Vladimir Putin’le (sagda) gorusmesinde Turk Akim’i ile ilgili Rusya’nin onerilerini degerlendirdi.

Russian President Vladimir Putin (R) and Greek Prime Minister Alexis Tsipras attend a signing ceremony at the Kremlin in Moscow, April 8, 2015. Greek Prime Minister Alexis Tsipras did not ask for financial aid at talks in Moscow on Wednesday but Russia could provide credits for large joint projects in the future, President Vladimir Putin said. REUTERS/Alexander Zemlianichenko/Pool

Russian President Vladimir Putin (R) and Greek Prime Minister Alexis Tsipras attend a signing ceremony at the Kremlin in Moscow, April 8, 2015. Greek Prime Minister Alexis Tsipras did not ask for financial aid at talks in Moscow on Wednesday but Russia could provide credits for large joint projects in the future, President Vladimir Putin said. REUTERS/Alexander Zemlianichenko/Pool

Ципас Путин cy_pu_0

7 отговора на “Пол Робъртс: Гърция има шанса да спаси света от трета световна война

  1. Категорично, погрешно заключение!Отслабване на НАТО ще окуражи Путин и тогава наистина ще избухне ТРЕТА СВЕТОВНА ВОЙНА.А кога ще е Четвъртата, не се знае, но тя вече ще се води със стрели и лъкове!

  2. Напълно съм съгласен с Атанас Панчев.Всичко което съм чел от Пол Крейг Робърт се е оказало правилно.Дано и този път се окаже прав.

  3. Политологът Пол Робъртс е един от най успешните анализатори в света.Всичко което е казал след време е факт.С това свое изказване той подчертава правилото.Светът скоро ще се промени.Очаквайте големи промени до края на годината.

  4. Pingback: Накъде върви Гърция? | Tepavica online·

  5. ТАЗИ ПОПАРА ГЪРЦКИТЕ КОМУНИСТИ КАТО ЦИПРАС Я СЪРБАХА С АНГЛИЧАНИТЕ ПРЕЗ 1945Г,КОГАТО „ДЕМОКРАТА“ЧЪРЧИЛ ИМ УСТРОИ КЪРВАВА БАНЯ, ТА БЯХА ЕМИГРАНТИ В БЪЛГАРИЯ ДО 1975Г!

  6. ЕДИНСТВЕНО С КАСТРО НЕ СЕ СЛУЧИ НИЩО…..ВЪПРЕКИ ОПИТИТЕ НА ЦРУ ДА ГО ЛИКВИДИРА!……НА ГЪРЦИТЕ МОГАТ ДА ИМ СПРЕТНАТ ЕДИН ХАУС, КАКТО ГО НАПРАВИХА НА АЛИЕНДЕ,СЛЕД КОЕТО ДА ИСПРАТЯТ ТАМ „ДОБЪР“ДИКТАТОР,КОЙТО ДА ОПРАВИ НЕЩАТА „ДЕМОКРАТИЧНО“!

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s