President Putin addresses plenary session at SPIEF 2015

ST. PETERSBURG, RUSSIA. JUNE 19, 2015. Russia’s President Vladimir Putin (R) and Prime Minister Alexis Tsipras of Greece talking ahead of a plenary session titled „Time to Act: Shared Paths to Stability and Growth“ as part of 19th St. Petersburg International Economic Forum at the Lenexpo Exhibition Complex. Mikhail Klimentyev/Russian presidential press service/TASS

Ðîññèÿ. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. 19 èþíÿ 2015. Ïðåìüåð-ìèíèñòð Ãðåöèè Àëåêñèñ Öèïðàñ è ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí è (ñëåâà íàïðàâî) ïåðåä íà÷àëîì ïëåíàðíîãî çàñåäàíèÿ „Âðåìÿ äåéñòâîâàòü: ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè ê ñòàáèëüíîñòè è ðîñòó“ â ðàìêàõ XIX Ïåòåðáóðãñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ôîðóìà. Ìèõàèë Êëèìåíòüåâ/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s