Общи условия

Общи условия за използване на сайта worldtodaybg.com

 

I. Общи разпоредби

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта WORLDTODAYBG.COM.

1. Общите условия представляват договор между Вас и WORLDTODAYBG.COM, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. С отварянето на интернет страниците на WORLDTODAYBG.COM, Вие се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта WORLDTODAYBG.COM.

2. WORLDTODAYBG.COM не носи отговорност за изразените от потребителите мнения.

 

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

1. „Потребител“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта WORLDTODAYBG.COM.

2. „Услуга/и“ на сайта включват:

– достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

– участие в сайта чрез коментиране и оценяване на вече публикувани мнения;

3. „Партньор“ е всяко лице, с което WORLDTODAYBG.COM се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните Потребители на сайта.

4. „Злонамерени атаки на трети лица“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

 

III. Авторски права

Всички права са запазени за срок от пет години. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

 

IV. Конфиденциалност

1. WORLDTODAYBG.COM се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация на регистрационната форма и в страницата Настройки и когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

2. WORLDTODAYBG.COM може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за действията на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики.

 

V. Ограничаване на отговорността

1. WORLDTODAYBG.COM се стреми да поддържа вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на WORLDTODAYBG.COM за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

2. WORLDTODAYBG.COM не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. WORLDTODAYBG.COM  не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

3. WORLDTODAYBG.COM  не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

4. WORLDTODAYBG.COM има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

 

VI. Промени

1. WORLDTODAYBG.COM си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

2. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

 

Настоящите Общи условия са приети с решение на Съвета на директорите на WORLDTODAYBG.COM  и влизат в сила считано от 30.12.2012 г.